Čechy

Z Encyklopedie knihy

Verze z 11. 12. 2018, 00:49, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Čechy tvoří významný teritoriální předěl mezi slovanským a neslovanským knihtiskem. Nejstarší slovanskojazyčný text zprostředkoval knihtiskem Kasper Elyan 1475 ve Vratislavi. Na západ od Čech se o první latinsko-českou publikaci postaral Melchior Lotter st. v Lipsku 1514 a nejstarší čistě českou knihu vysázel Adam Dyon v Norimberku 1517. Prvenství českojazyčného textu tištěného naopak na východ od Slovenska patří zřejmě Ukrajině 1693.

Český a moravský knihtisk se vyvíjel podobně jako v Polsku. Je to dáno nejen společnou orientací řemesla na Německo a Rakousko, ale též tím, že se ani tam po prvních projevech (1473?) z domácí scény již nikdy nevytratil. Brzké datování počátků na Slovensku (1477?) není přijímáno bez pochybností, a prokazatelné prvotiny jsou tak spjaty až s rokem 1560. Technicky výborně zvládnuté počátky knihtisku na Balkáně (hlaholský 1491 v Chorvatsku a cyrilský 1493 v Černé Hoře) skýtaly nadějné vyhlídky, leč vývoj se během 16. století značně zbrzdil (Bosna-Hercegovina poprvé 1519, Srbsko 1552 a Slovinsko 1575). Ze všech ruských knížetství přijala knihtisk nejdříve Litva (1522?), pak Moskva (Rusko 1553?) a Ukrajina (1573). Bulharsko jakožto součást Osmanské říše nemělo po čtyři století pro zavedení a udržení řemesla (1806) ani ekonomické a ani politické či kulturní podmínky.

Dle dnešních znalostí datovaných prvotisků se za kolébku českého knihtisku považuje katolická Plzeň, kde od 1476 působil pravděpodobně v Bamberku vyučený, ale jinak neznámý Tiskař Arnoštových Statut. Přijmeme-li tento rok jako terminus post quem, pak se Čechy v chronologii šíření knihtisku evropskými zeměmi nalézají zhruba na jedenáctém místě (Německo 1447?, Itálie 1465, Švýcarsko ca 1468, Francie 1470, Španělsko 1472, Belgie 1473, Maďarsko 1473, Nizozemí 1473, Polsko 1473?, Anglie 1476). Sousední Morava stojí na pozici sedmnácté (1486).

Český ani moravský knihtisk na rozdíl od projevů v blízkém zahraničí (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko) vědecky zhodnocen a tím méně periodizován zatím nebyl. Od dob národního obrození největší pozornost budila vývojová etapa do roku 1500 (Tobolka 1910 a 1930). Badatele přitahoval přirozeně ještě předbělohorský knihtisk, ale o mladší čili katolicky formovanou etapu zájem slábl. Dokonalejšímu studiu domácího knihtiskařského terénu bránil mimo to samotný směr bádání vytyčený retrospektivní bibliografií jazykově českých tisků, zatímco jinojazyčná produkce dlouho živořila na okraji odborného studia. Dějepisci tak k periodizaci celkového vývoje buď vůbec nepřihlíželi (Volf 1926 a 1928, Zíbrt 1913 a 1939, Horák 1968), anebo proměny české knihy sledovali z hlediska umělecké výzdoby (Horák 1948). Výjimkou jsou dva pohledy (Myľnikov 1971, Bohatcová a kol. 1990), dle nichž vývoj české knihy kopíruje politickou situaci. To ovšem bude zřejmě bezezbytku platit jen o organizační struktuře řemesla, nikoli však o technickém potenciálu knihtisku a o knize jako umělecko-řemeslném artefaktu, na jehož pomalejší vývoj historické předěly spolupůsobily pramálo.


Bibl.: BIBLIOGRAFIE cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800. I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století (red. Anežka Baďurová). Praha 2003 (CD-ROM vydaný Knihovnou Akademie věd České republiky); DOUCHA, Fr.: Knihopisný slovník česko-slovenský aneb Seznam kněh, drobných spisův, map a hudebních věcí, vyšlých v jazyku národa česko-slovenského od roku 1774 až do nejnovější doby. Praha 1865; HANSGIRG, Ant.: Katalog českých knih od l. 1774 až do konce roku 1839. Praha 1840; JUNGMANN, J.: Historie literatury české. Aneb Soustavný přehled spisů českých s krátkou historií národu, osvícení a jazyka. Praha 1849-1851 (k tomu dále HANUŠ, I. J.: Dodavky a doplňky k Jungmannově Historii literatury české. První a druhé oddělení. Praha 1869 a HANUŠ, I. J.: Dodavky a doplňky k Jungmannově Historii literatury české. Třetí oddělení. Praha 1871); KNIHOPIS českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. … Redigoval dr. Zdeněk Tobolka [od 5. svazku dr. František Horák]. Díl I. Prvotisky (do r. 1500). Text + tabule. Díl II. Tisky z let 1501-1800. Svazek 1-9 (písm. A-Z). Praha 1925-1967; KNIHOPIS českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. … Dodatky. Díl I. Prvotisky (do r. 1500). [Sestavila] dr. Emma Urbánková. Díl II. Tisky z let 1501-1800. Založil doc. dr. Zdeněk V. Tobolka, pokračovali doc. dr. František Horák a dr. Bedřiška Wižďálková. Část I. písm. A-. Praha 1994- (k tomu dále VOIT, P.: Rejstřík autorů, překladatelů a editorů. Příspěvky ke Knihopisu 1. Praha 1985; VOIT, P.: Rejstřík anonymních záhlaví. Příspěvky ke Knihopisu 2. Praha 1985; VOIT, P.: Rejstřík názvový. Příspěvky ke Knihopisu 3. Praha 1985 a WIŽĎÁLKOVÁ, B.: Konkordance Koniášových Klíčů, Indexu, Jungmanna a Knihopisu. Příspěvky ke Knihopisu 6-10. Praha 1987-1988); MICHL, J. V. J.: Ouplný literaturní létopis, čili Obraz slovesnosti Slovanův nářečí českého v Čechách, na Moravě, v Uhřích atd., od léta 1825 až do léta 1837. Praha 1839; RUKOVĚŤ humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Založili A. Truhlář a K. Hrdina. Pokračovali J. Hejnic a J. Martínek. Sv. 1-5. Praha 1966-1982 (vše, co zatím vyšlo); ZÍBRT, Č.: Bibliografie české historie. Sv. 1-5. Praha 1900-1912. Lit. obecná: BARTÁK, J.-KRAUS, Vl.: Typografové 1468-1939. Praha 1996; BOHATCOVÁ, M.: Česká kniha a svět. Praha 1973; BOHATCOVÁ, M. (a kol.): Česká kniha v proměnách staletí. Praha 1990; ČERNÁ, M. L.: Stručné dějiny knihtisku. Praha 1948; DOBROVSKÝ, J.: O zavedení a rozšíření knihtisku v Čechách. Spisy a projevy Josefa Dobrovského, sv. 19 (k vydání připravila Mirjam Daňková [Bohatcová]). Praha 1954; DOLENSKÝ, Ant.-KABÁT, K. (edd.): Pět set let knihtisku v obrazech. Praha 1940; FRÍDLOVÁ, O. (ed.): Besedy o dějinách knihtisku. Ohlédnutí za českými nakladateli, typografy a tiskaři. In: Rozpravy Národního technického muzea 144. Praha 1997; HOFFMANNOVÁ, J.: Dějiny tiskařství v Českých zemích v dosavadní literatuře. Dějiny věd a techniky 15, 1982, s. 106-116; HORÁK, Fr.: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1948; HORÁK, Fr.: Dějiny písma, knihy a knihtisku. Praha 1957 (Výzkumný osvětový ústav, rozmn.); HORÁK, Fr.: Pět století českého knihtisku. Praha 1968; HOŘEC, J.: Počátky české knihy. Praha 2003; KABÁT, K.: Knihtisk a jeho vývoj v Československu. Praha 1936; KABÁT, K.: Knihtiskařství. Československá vlastivěda, sv. 9 (Technika). Praha 1929, s. 264-275; KNEIDL, P.: Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček. Praha 1983; KNEIDL, P.: Tschechische Buchkultur nach 1454. Marginalie 60, 1975, s. 45-57; LEV, V.: O vývoji umění knihtiskařského v Čechách. Veleslavín 5, 1877, s. 65-68, 81-86, 103-108 a 117-120; MARTINČÍK, R.: Z dějin českého knihtisku. Typografia 23, 1912, s. 74-77, 92-97, 101-105, 116-122, 138-142, 151-156 a 163-171; MYĽNIKOV, A. S.: Češskaja kniga. Moskva 1971; NOSOVSKÝ, K.: Nauka knihopisná a nástin vývoje knihkupectví českého. Praha 1927; ROUS, J.: Krása a význam české knihy. Český knihtisk od prvotisků k secesní knize ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, červenec-říjen 1979. Praha 1979; SUCHÁ, M.-ŠVÁB, M.: Pět století českého knihtisku. Průvodce výstavou. Plzeň 1968; ŠOUSTKOVÁ, R.: Čeští historiografové českého knihtisku. Praha 1991 (diplomová práce uložená na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze); TOBOLKA, Zd. V.: Dějiny československého knihtisku v době nejstarší. Praha 1930; VOLF, J.: Dějiny českého knihtisku do roku 1848. Praha 1926; VOLF, J.: Geschichte des Buchdrucks in Böhmen und Mähren bis 1848. Weimar 1928; ZÍBRT, Č.: Z dějin českého knihtiskařství. Praha 1913 (nově vydal A. Dolenský, Mladá Boleslav 1939).

Lit. speciální.: BOHATCOVÁ, M.: Böhmische Buchillustration des 16. Jahrhunderts. Gutenberg-Jahrbuch 1986, s. 17-34; BOHATCOVÁ, M.: Erasmus, Luther, Melanchthon und Calvin in gedruckten tschechischen Übersetzungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Gutenberg-Jahrbuch 1974, s. 158-165; BOHATCOVÁ, M.: Erasmus Rotterdamský v českých tištěných překladech 16.-17. století. Časopis Národního muzea, ř. hist. 155, 1986, s. 37-58; BOHATCOVÁ, M.: Das gedruckte Buch in Böhmen vor 1526. In: Beiträge zur Geschichte des Buches und seiner Funktion in der Gesellschaft. Festschrift für Hans Widmann zum 65. Geburtstag (hrsg. von Alfred Świerk). Stuttgart 1974, s. 13-27; BOHATCOVÁ, M.: Der gegenwärtige Bearbeitungsstand der Druckproduktion vom 15. bis zum 18. Jahrhundert in den böhmischen Ländern. Gutenberg-Jahrbuch 1987, s. 265-278; BOHATCOVÁ, M.: Knižní dřevořez v Čechách a na Moravě od 70. let 15. století do 1620. Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1. Od počátků renesance do závěru baroka (věd. red. J. Dvorský). Praha 1989, s. 107-116; BOHATCOVÁ, M.: Le livre et la Réforme en Boheme et en Moravie. In: La réforme et le livre (red. Jean-Francois Gilmont). Paris 1990, s. 393-416; BOHATCOVÁ, M.: Počátky ilustrace v české tištěné knize. Umění 34, 1986, s. 111-118; BOHATCOVÁ, M.: Das Verhältnis der tschechischen und fremdsprachigen Drucke in Böhmen und Mähren vom 15. Jahrhunderts bis zum Jahre 1621. Gutenberg-Jahrbuch 1988, s. 108-115; CULKOVÁ, K.: Edice a překlady francouzských autorů 17. a 18. století v českých zemích. Praha 1975 (diplomová práce uložená na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze); HAMANOVÁ, P.: K charakteru české barokní ilustrace. Rkp. v Památníku národního písemnictví v Praze, sign. RKP DU III 12-17 (k tomu ROLLOVÁ, A.: P. Hamanová, K charakteru české barokní ilustrace. In: Strahovská knihovna, sborník PNP 10. Praha 1975, s. 267-275); HEJNIC, J.-BAĎUROVÁ, A.-BOHATCOVÁ, M.: Bohemikale Drucke des 16.-18. Jahrhunderts. Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik 17 (hrsg. von P. Thiergen). München 1990; HEJNIC, J.-BAĎUROVÁ, A.-BOHATCOVÁ, M.: Cizojazyčná bohemikální literatura 16.-18. století (dosavadní studium a cíle výzkumu). Listy filologické 112, 1989, s. 220-228; HEJNIC, H.-VIKTORA, V.-BOK, V.: Tschechische Übersetzungen aus der deutschen Literatur im Zeitalter Martin Luthers. In: Reformation und Nationalsprachen (hrsg. von Burchard Brentjes und Burchard Thaler). Halle/S. 1983, s. 107-127; KRASNOPOLSKI, P.: Prager Drucke bis 1620. Gutenberg-Jahrbuch 1927, s. 72-84; MÜLLER, O.: Česká kniha v XV. a XVI. století. Černé umění v letech 1468 až 1600. Praha 1946; NOVÁČEK, J.: Pokus o nárys dějin bratrského knihtisku. In: Československá církev a Jednota bratrská (ed. M. Kaňák). Praha 1967, s. 82-118; ŠIMEČEK, Zd.: Geschichte des Buchhandels in Tschechien und in der Slowakei. Wiesbaden 2002; ŠINDELÁŘ, D.: Vědecká ilustrace v Čechách. Praha 1973; TADRA, F.: K dějinám českého knihtiskařství a knihkupectví. Časopis Českého muzea 51, 1877, s. 175-181; VOIT, P.: Moravský knihtisk první poloviny 16. století a jeho vztahy k českým tiskárnám. In: Knihtisk v Brně a na Moravě (red. J. Kubíček). Brno 1987, s. 103-115; WINTER, Z.: Český průmysl a obchod v XVI. věku. Praha 1913; WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909; WOLKAN, R.: Böhmens Antheil an der deutschen Literatur des XVI. Jahrhunderts. I. Theil: Bibliographie. Prag 1890.

Lex.: CLAVIS typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992; CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. I-XIX. Praha 1966-1984 (k tomu BOHATCOVÁ, M.: Nad Chybovým Slovníkem knihtiskařů. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 12. Praha 1995, s. 33-58); JIREČEK, J: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876; LEXIKON české literatury. Osobnosti, díla, instituce (věd. red. Vladimír Forst). Sv. 1-. Praha 1985-; STURM, H.: Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder. Bd. 1-. München 1979-; TOBOLKA, Zd. V.: Český slovník bibliografický. Sv. 1. České prvotisky (až do roku 1500). Praha 1910; TUMPACH, J.-PODLAHA, Ant.: Český slovník bohovědný. Sv. 1-4. Praha 1912-1930 (nedokončeno); VOPRAVIL, J.: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Praha 1973; WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.