Facultas

Z Encyklopedie knihy

Facultas (lat. možnost) jedna z písemných forem schválení náboženského textu k tisku. V rámci předběžné cenzury byla poskytnuta kompetentní církevní institucí (vydání aprobované). Na rozdíl od geneticky starších privilegií, která se připomínala už na titulní straně, byla facultas počínaje 17. století obvykle zařazena až na samostatný list před, či za předmluvou. Povolení tisknout se udělovalo výhradně latinsky. Text počínal frází „cum autoritate et permissu publico“ nebo „licentia provincialis“. Poněvadž pak následovaly povinné údaje (název díla, případně jméno autora, jméno ordináře, místo a datum udělení), facultas se stává vhodným nástrojem k atribuci exempláře bez dochovaného titulního listu. Týž význam jako facultas mají výrazy aprobace (approbatio) a imprimatur.


Lit.: HOMEROVÁ, K.: Tisková cenzura v Čechách, 1621-1660. Sborník Národního muzea v Praze C 42-43/1-4. Praha 1997-1998.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.