Jan Adriaen Gerhardt de Groos

Z Encyklopedie knihy

Groosův frontispis k Weisově oslavě pražské univerzity (Praha 1672). Weis, Jiří: Gloria Universitatis Carolo-Ferdinandeae (Praha, Tiskárna jezuitská, fa. Vilém Knauff 1672). Frontispis s vítěznou Pallas Athénou držící štít upravený z univerzitní pečeti Karla IV. a bojující za novou Univerzitu proti bludu, lži a nevědomosti (signatura kreslíře a rytce de Groose vlevo dole). Antikvariát Meissner (Praha).

Jan Adriaen Gerhardt de Groos (též dG, GdG, ca 1650-1730) mědirytec narozený v Antverpách a usazený v Praze. Poněvadž zde roku 1675 složil mistrovskou zkoušku, příchod bývá kladen do období okolo 1670. Jak ukazuje signatura „G. de Groos, fecit Pragae“ na frontispisu díla Arnolda Engela Virtutis & honoris aedes in heroibus et poëmatis XXV. (Praha 1666), v Čechách se mohl usadit již dříve, ovšem za podmínky, že iniciála ,G’ nepatří jeho poměrně neznámému bratru Georgovi. V Praze Jan Adriaen zůstal až do konce života. Přinejmenším od roku 1684 vlastnil rytecké nakladatelství a 1711 se oženil. K jeho žákům patřili například Antonín Jeroným Kohl, Martin Antonín Mansfeld a Augustin Petr Neuräutter.

Některé Groosovy rytiny vznikly dle vlastních kresebných návrhů („Groos f[ecit].“). Jiné jsou pracovány dle předloh soudobých malířů Kristiána Šebestiána Dittmana, Jana Jiřího Heinsche, Johanna Bartholomea Klosse nebo Karla Škréty. Těžiště Groosovy ilustrační tvorby spočívalo v mistrně zvládnutém realistickém portrétu. Často ilustroval knižní dizertace vydávané pražskou Tiskárnou jezuitskou (vývěsní ohlášky k dizertacím známe naopak pouze dvě). Další objednávky mu poskytovaly zvláště dílny Arnoltových a Jana Karla Jeřábka.

Kromě výše zmíněného frontispisu nalezneme nejstarší signované ilustrace, a to převážně portréty dle předloh monogramistů DCK a DK, ve Weisově oslavě Gloria Universitatis Carolo-Ferdinandeae (Praha 1672). Spis Tomáše Pešiny z Čechorodu Phosphorus septicornis (Praha 1673) obsahuje jednu rytinu dle vlastní předlohy a Pešinovu podobiznu, která byla s letopočtem 1675 obnovena pro příručku Martyrologium aneb Pasionálek (Litomyšl 1676). Pro Althanovu univerzitní dizertaci Imago principum Bohemiae (Praha 1673 a pak ještě Nürnberg 1681) realizoval Groos dle Škrétových kreseb jednašedesát barokních dekorací, které na způsob oltářů s heraldickými, květinovými či ornamentálními motivy rámovaly celostranné portréty českých panovníků. Vlastní cyklus nesignovaných portrétů byl ovšem převzat ze Solimanova alba Elogia ducum Boemis (Praha 1629).

Karel IV. z Althanova alba (Praha 1673). Althan, Michael Franz Ferdinand von: Imago principum Bohemiae LXI. … proposita ab domino Michaele Francisco Ferdinando S.R.I. comite ab Althann … praeside … P. Joanne Habelio e Societatis Jesu … pro prima philosophiae laurea philosophiae rationalis assertiones propugnaret in aula Carolina (Praha, Tiskárna jezuitská, fa Vilém Knauff 1673). Fol. Aa3a s mědirytovým portrétem Karla IV. Vlevo dole signován autor kresebné předlohy Karel Škréta, vpravo rytec Jan Adriaen Gerhardt de Groos. Antikvariát Meissner (Praha).

Z dalších Groosových knižních ilustrací uvádíme: Mikołaj Lenczycki Pobožný a svatý život Marie Bonaventury (Praha 1673, frontispis se sv. Ignácem z Loyoly dle Klossovy předlohy), Jan Jakub Weingarten Fürsten-Spiegel (Praha 1673, nejméně tři signované portréty českých šlechticů), modlitební kniha Nebeský prsten (Praha 1674, dvě z několika náboženských rytin), Thomas a Jesu Virorum illustrium arctioris discalceatorum instituti (Praha 1674, některé portréty slavných augustiniánů), Bedřich Ladislav Wolf Theses difficiliores ex universa philosophia, autoritate Aristotelis, Augustini et Aquinatis potissimum firmate (Praha 1675, portrét arcibiskupa Jana Bedřicha z Valdštejna dle vlastní předlohy), Zodiacus illustrium ecclesiae siderum (Praha 1676, některé portréty světců dle Neckerových předloh), Jeroným Hirnhaim S. Norberti archiepiscopi Magdeburgensis, … sermo (Praha 1676, frontispis se sv. Norbertem dle vlastní předlohy), Řehoř Jiří Krigelstein Propria officia sanctorum (Praha 1677, v některých exemplářích frontispis dle vlastní předlohy), anonymní dílko Hvězda ranní (Praha 1678, mariánský frontispis dle vlastní předlohy), Tobiáš Jan Becker Ewiger Seegen (Praha 1679, čtyři ilustrace), Kryštof Fischer Operis oeconomici (Praha 1679, dva frontispisy alegorizující polní práce dle Heinschových předloh, převzato i do druhého vydání 1731), Zikmund Hartmann Cometa anni 1680 & 81 observatus est hic Pragae (Praha 1681, frontispis s nákresem letu komety), Claude du Vivier Charitas, Předivný život, … otce Františka Paduánského (Praha 1684, frontispis se sv. Františkem Paduánským signovaný „G. de Groos, excudit“), dvě sbírky epigramů Šebestiána Stanislava Labeho Sales epigrammatici X. centuriis (Praha 1685) a Salium millenarii secundi (Praha? 1701, v obou vydáních totožný alegorický frontispis), Jan Senftleben Philosophia Aristotelica (Praha 1685, ve třech dílech stejné frontispisy dle Heinschových předloh), Bernard Sannig Schola canonica seu Universum jus canonicum nova methodo digestum (Praha 1686, alegorický frontispis dle vlastní předlohy), Vít Scheffer Coelum poeticum seu Sphaera astronomica (Praha 1686, alegorický frontispis dle vlastní předlohy), totožný Weingartenův portrét dle vlastní předlohy v jeho dílech Vollständiger Außzug der verneuerten königlichen Landsordnung (Praha 1686) a Vollkommener … Außzug der Stadt-Recht (Praha 1688), Robert Francesco Romolo Bellarmino Kurtzer Inhalt christlicher Lehre (Praha 1687, frontispis s portrétem autora dle Heinschovy předlohy), Roberto Nuti Život služebníka božího Josefa z Copertinu (Praha 1687, portrét autora dle Neckerovy předlohy), Jan Kryštof Schambogen Disputatio juridica, canonico-civili-feudalis cum impertinentibus historico-politico-bellicis & moralibus (Praha 1687, rozkládací frontispis s habsburským rodokmenem dle Heinschovy předlohy), Bernard Sannig Schola controversistica seu Controversiae universae (Praha 1687-1688, portrét louckého opata Řehoře Kleina), Ilias in nuce oder Kurtzer Begrieff des Wunder- und Tugend-vollen Lebens des heiligen Joannis Sahaguntini (Praha 1691, frontispis s ústřední postavou světce), modlitební kniha Kristiána Augusta Pfalze Heilige Fronleichnams-Woche, das ist Acht Andachten zum hochwürdigen Sacrament des Altars (Praha 1692, některé ilustrace), Jakub Ticin Epitome historiae Rosenthalensis (Praha 1692, dvě z pěti převážně topografických ilustrací dle vlastní předlohy), Der Chronicken der mindern Brüder dritter Theil (Praha 1694, alegorický frontispis dle Dittmanovy předlohy), Bartoloměj Christel Praecellens viduarum speculum, fürtrefflicher Wittib-Spiegel (Brno 1694, portrét hraběnky Františky Slavatové dle Heinschovy předlohy), Kurtzer Begrieff der grossen unerschöpflichen Gnaden, Ablassen und Privilegien der uhr-alten Ertz-Bruderschafft Maria von Trost (Brno 1696, frontispis s klášterem sv. Tomáše, Špilberkem a obrazem svatotomášské Madony patrně dle Varenovy předlohy signovaný jen „V.d.“ a „d.G.s.“), František Bedřich Žalkovský ze Žalkovic Růže duchovní líbeznosti, to jest Obzvláštní vejkladové (Praha 1696, krom nesignovaného frontispisu v některých exemplářích mariánská rytina značená „Groos“), Rituale seu Agenda Romano-Pragensis (Praha 1699-1700, deset náboženských ilustrací dle Dittmanových předloh) a Jan Mauricius Václav Martini Der Anfang und das Ende aller Heiligkeit Jesus Christi (Praha 1729, rozkládací frontispis se sv. Janem Nepomuckým).


Lit.: FECHTNEROVÁ, A.: Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. Sv. 1-4. Praha 1984; LORIŠ, J.: Rytiny v Althannově Imago principum Bohemiae. Umění (Štenc) 12, 1939-1940, s. 53-61; VLNAS, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Lex.: DLABAČ 1. 495-505 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; HOROVÁ (red.) 1. 230 = HOROVÁ, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1-2. Praha 1995.; NAGLER 6. 135-136 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; NAGLER (Monogr.) 2. 2857 = NAGLER, G. K.: Die Monogrammisten und … Künstler …, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. … Bd. 1-5. München-Leipzig 1858-1879, Index 1920 (repr. München 1919-1920, Nieuwkoop 1966 a potřetí 1991).; THIEME-BECKER 15. 83 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 272. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.