Kašpar Kargesius z Haselštejna

Z Encyklopedie knihy

Kašpar Kargesius z Haselštejna (původně Karges Kaspar, též Karchesius, zemř. 1613) katolický tiskař, briefmaler a dřevořezáč německého původu usazený před rokem 1605 v Praze (měšťanství na Starém Městě pražském získal 1608). Nevelkou tiskařskou dílnu provozoval v letech 1605-1613. Živil se hlavně výrobou obchodně jistých novinových letáků, pranostik a kalendářů, na něž obdržel v září 1612 privilegium. Výsada mimo to chránila jeho „umění malířské listovní jakožto formy, figury, kteréž by znovu rejsoval, řezal a znova vydal“. Této pasáži koneckonců neodporují trvalejší, typograficky velmi pohledné Kargesiovy práce s vlastnoručně (?) řezanými erby. Poněvadž šlo o literární tvorbu jezuitů, starší knihověda je opomíjí, např. Jakub Horčický z Tepence Konfesí katolická, totiž Vyznání pravé víry křesťanské všeobecní (Praha 1609) či Georg Scherer Katechismus křesťanského náboženství (Praha 1612). Tiskárna zaměstnávala i vlastního knihaře. Jak svědčí impresa, publikace byly „zu finden auff dem Kön. Saal zu Prag“ čili ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Po Kargesiově smrti tiskárna připadla vdově Alžbětě Kargesiové, která ji vedla 1613-1615. V březnu 1614 si majitelka nechala potvrdit stará privilegia. Mimo jiné vydala překlad Života … svaté panny Kateřiny řečené Senenské (Praha 1614?), který latinsky sepsal již ve 14. století dominikán Raymundus de Capua. Text je dle německé edice doplněn 12 celostrannými mědiryty. V tiskárně byl pravděpodobně jako tovaryš či faktor zaměstnán Němec Tobiáš Leopold, který se s Alžbětou Kargesiovou okolo roku 1615 oženil, a tím získal i tiskařskou dílnu. Domněnku Josefa Jirečka o přechodu tiskárny na Daniela Carolida z Karlsperka nelze potvrdit.


Lit.: BAĎUROVÁ, A.: Rudolfinský knihtisk v Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800. Knihy a dějiny 4/1, 1997, s. 21-39; BERÁNEK, K.: Tiskařská privilegia České dvorské kanceláře v Státním ústředním archivu v Praze. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 12-13. Praha 1977-1978, s. 69-104; WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909.

Lex.: CHYBA 144 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; JIREČEK 1. 339. = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.