Knihovna Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze

Z Encyklopedie knihy

Základem sbírky rukopisů pražské Metropolitní kapituly jsou rukopisy pražského metropolitního kostela. V inventáři z roku 1354 je jich zapsáno 186, v i inventáři z roku 1355 celkem 225. Inventář z roku 1387 v několika skupinách (zejména liturgické, ale také biblické texty, církevní právo nebo kázání) celkem 269 knih. Nejvíce rukopisných knih bylo zejména v 15. století získáno odkazy od členů kapituly. Mezi donátory patřili podle Podlahova katalogu: Adam z Nežetic († 1414), Jan Herttemberger z Lokte († 1499, 172 rukopisů), Prokop z Kladrub († 1453, 62 rukopisů), Jan z Bochova (15), Jan z Dubé (13), Hilarius Litoměřický (12), Václav Hajdyš z Telče (9), Václav z Krumlova (8), Blažej z Plané (8), Stanislav z Velvar (7), Václav Křižanovský (6) a další. Vedle toho lze u některých rukopisů získaných zřejmě ještě v 15. století doložit klášterní provenienci. Zatímco v 16. století nebyla sbírka rukopisů rozšiřována, na počátku 17. století bylo získáno 93 kodexů knihovny odkázané Jiřím Bartholdem Pontanem z Breitenberka. O tom, že kapitulní rukopisy byly v barokní době studovány, svědčí přípisky Tomáše Pešiny z Čechorodu. V rámci knihovny rukopisy oddělil roku 1713 Jan Tomáš Vojtěch Berghauer, kaplan kapitulního děkana Pavla Josefa Axlara. Později Emanuel Arnošt z Valdštejna (v letech 1746-1759 členem metropolitní kapituly), rukopisy nově uspořádal do signaturních oddělení podle oborů (signatury jsou dodnes platné) a sestavil katalog.

Katalog prvotisků kapitulní knihovny publikovaný 1926 jich podchycuje 1139 v 677 svazcích.Původně byly zařazeny mezi rukopisy, ale kanovník Antonín Frind je roku 1874 vyčlenil jako zvláštní oddělení. To je dále děleno do 10 signaturních oddělení podle oborů. Z provenienčního hlediska jsou mezi inkunábulemi zastoupeny knihy ze sbírek Hanuše z Kolovrat († 1483, 10 knih), Jana Hettembergera z Lokte († 1499, 33 knih s poznámkami majitele) nebo Jiřího Batholda Pontana z Breitenberka († 1614, 149 knih). Na přídeštích inkunábulí byly nalezeny nalepené prvotiskové minuce.

Sbírka středověkých knih pražské Metropolitní kapituly je významná už kvůli zmíněným dobovým odkazům. Obsahuje texty, které se často jinde než v knihovnách tehdejších katolíků nedochovaly.

Nyní (2018) jsou rukopisy z knihovny pražské Metropolitní kapituly spravovány Archivem Pražského hradu, inkunábule a mladší tisky spravuje sama kapitula.


PODLAHA, Antonín ed. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. Král. hlavní město Praha: Hradčany. II, Poklad Svatovítský a knihovna kapitulní. Část druhá, Knihovna kapitulní. Praha: Archaeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1903. 290 s.

PATERA, Adolf a PODLAHA, Antonín. Soupis rukopisů knihovny Metropolitní kapitoly pražské. V Praze: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1910-1922. 2 sv. Soupis rukopisů knihoven a archivů zemí českých, jakož i rukopisných bohemik mimočeských; č. 1, 4.

PODLAHA, Antonín, ed. Catalogus incunabulorum, quae in Bibliotheca capituli metropolitani Pragensis asservantur. Pragae: A. Podlaha, 1926. 5 s., 1 list, 131, [1] s. Editiones archivii et Bibliothecae s.f. metropolitani capituli Pragensis; op. XX.

Archiv Pražského hradu - Knihovna pražské metropolitní kapituly. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/fond/157517/ (cit. 11. 10. 2018).

Kancelář prezidenta republiky. Archiv Pražského hradu. Fondy a sbírky. Dostupné z: https://www.prazskyhradarchiv.cz/cs/archivph/studium-v-archivu-ph/fondy-a-sbirky (cit. 11. 10. 2018).

Knihovna pražské Metropolitní kapituly. Dostupné z: https://kpmk.eu (cit. 11. 10. 2018)