Komisní obchod

Z Encyklopedie knihy

Komisní obchod (z lat. commissio = zprostředkování, angl. wholesale book trade, fr. librairie commissionnaire, něm. Kommissionsbuchhandel) úmluva mezi tiskařem, nakladatelem nebo knihkupcem na straně jedné a komisionářem na straně druhé o zprostředkování prodeje knižního zboží za provizi. V nejstarších dobách knihtisku byl komisionář (vagantní kněz či kramář) najímán ještě tiskařem. Po decentralizaci knižní výroby a obchodu v 16. století pracoval obvykle již v režii samostatných nakladatelů a knihkupců. Tato forma distribuce se ujala na německých veletrzích 16. století, během následujících dvou století zcela zdomácněla v celé Evropě a trvá vlastně dodnes. Komisionář, který byl provizí zainteresován na výši finančního obratu, buď osobně objížděl zákazníky v regionu, anebo v místě bydliště spravoval sortimentní filiálky svých dodavatelů. K povinnostem komisionáře patřilo též obstarávání subskripcí. Zákazník, s nímž komisionář prodej vyjednával, se nazýval komitent (lat. commitere = svěřuji). Komise byla ve smluvené době zúčtovatelná. Lipští knihkupci zavedli koncem 18. století nový způsob vypořádání, zvaný à condition (fr. pod podmínkou), dle něhož komisionář mohl zúčtovací termín kondičního obchodu oddálit až do následujícího veletrhu o velikonocích. Definitivně nerozprodané publikace byly označovány výrazem remitenda (lat. remittendus = mající být zaslán zpět, angl. return, fr. bouillon, něm. Remittende).


Lit.: NOSOVSKÝ, K.: Nauka knihopisná a nástin vývoje knihkupectví českého. Praha 1927; WIDMANN, H.: Geschichte des Buchhandels vom Altertum bis zur Gegenwart. Teil 1-2. Wiesbaden 1975.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.