Kramářské tisky

Z Encyklopedie knihy

Kramářské tisky pomocné označení formálně i obsahově různorodé kategorie tištěných dokumentů, jejichž hlavní specifika tkví v anonymitě původců (autorů i tiskařů), ve formě vydání a ve způsobu distribuce. Tento vysoce komerční artikl nebyl až do přelomu 18. a 19. století rozšiřován běžnou knihkupeckou sítí, ale patřil do obchodní sféry podomních kramářů a zpěváků navštěvujících trhy, poutě a slavnosti. Poněvadž k převažujícím konzumentům patřily nejširší lidové a méně majetné vrstvy, cenovou dostupnost musely zaručit nízké výrobní investice. Podstatným rysem kramářských tisků byl proto horší papír, malý formát (většinou 4 listy jako čtvrtina šestnácterky) a nedbalá typografie.

Nejpočetnější složku tvořily vlastní kramářské písně. Z ostatních žánrů přicházely v úvahu jednotlivě vydávané lyrické kancionálové písně, legendy, od druhé poloviny 18. století i umělé básnické skladby a zlidovělé árie ze zpěvoher. Ačkoli ještě u prvního otištění některých (např. kancionálových) textů jakési povědomí o autorovi existovalo, během četných reedic a ústního tradování se ztratilo. Pro většinu kramářských tisků je sice charakteristický vyšší náklad okolo 1.000 kusů, ale nebyly-li brožury už v minulosti uspořádány do uživatelských či sběratelských konvolutů, jejich dochování bývá zpravidla problematické.


Lit.: BĚHALOVÁ, Š.: Náboženský kramářský tisk se zvláštním zřetelem k produkci jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny. Praha 2001 (dizertační práce uložená na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze); PÍSKOVÁ, M.: K informativní složce kramářských tisků. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2002 (red. K. Handlová). Brno 2002, s. 71-75.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.