Libri catenati (rukopisná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Libri catenati z přelomu 15./16. stol. zachované ve fondu františkánského kláštera v Chebu (dnes Národní knihovna ČR)
Polokožená vazba z doby kolem 1530. Uprostřed horního okraje zadní desky je přinýtováno podlouhlé očko a do něj je upevněn řetěz dlouhý cca 25 cm. Koncové oko, které se navlékalo na bezpečnostní lať, má průměr 4 cm. Národní knihovna ČR, sign. Cheb 5/56

Jako libri catenati jsou označovány knihy upevněné pomocí řetězu k čtenářským pultům a chráněné tak před zcizením či nedovoleným odnášením z prostoru knihovny. Zpravidla železný řetěz byl na jedné straně upevněn do spojovací spony (očka ve tvaru písmene U) přinýtované  k hornímu, méně častěji ke spodnímu okraji zadní desky knihy, a na druhé straně byl kulatým koncovým okem nasazen na ocelovou a uzamykatelnou bezpečnostní lať jdoucí podél horní, příp. spodní části knihovního pultu. S řetězovou knihou tak bylo možné na pultu posouvat, nikoliv ji však odnést. Libri catenati se začínají objevovat ve 13. století. Hlavní dobou rozšíření řetězových knihoven byl pozdní středověk. Poté, co se i starší knihy začaly stavět svisle na regály, bývaly řetězy zpravidla odstraněny, aby nepoškodily sousední svazky. Dnes povětšinou již pouze spojovací spona či stopa po ní v zadní desce dokládá, že šlo o liber catenatus. Výjimečně se původní řetězové knihovny dochovaly včetně pultového mobiliáře v Holandsku, Anglii či Itálii. V 15. a první polovině 16. století bývaly řetězy opatřovány i knihy v některých českých knihovnách. Tímto způsobem byly adjustovány zejména klášterní soubory, kupř. knihovny františkánských konventů. Větší soubory řetězových knih jsou uchovány ve fondu chebské františkánské knihovny (dnes Národní knihovna ČR), brněnské svatojakubské farní knihovny (Archiv města Brna) a především jáchymovské školní knihovny, budované od čtyřicátých let 16. století (Muzeum Karlovy Vary).

Lit.: ADLER, G.: Handbuch Buchverschluss und Buchbeschlag. Wiesbaden 2010, s. 50–52; BARAS, E. – IRIGOIN, J. – VEZIN, J.: La reliure médiévale. Paris 1978, s. 46; CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ, A.: Staré tisky v knihovně chebských františkánů. In: Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku (edd. K. Boldan, J. Marek). Praha 2013, s. 244–248; CORDEZ, P.: Le lieu du texte. Les livres enchaînés au Moyen Âge. Revue Mabillon 17, 2006, s. 75–103; JOBST, U.: Eine Kettenbibliothek der Franziskaner in Stadthagen. Einbandforschung, Heft 17, 2005, s. 8–12; KNEIDL, P.: Libri catenati. In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové. Praha 1999, s. 121–147; SOJKOVÁ, K.: Kovové prvky v knižní vazbě. Terminologie, vývoj, výroba, restaurování a konzervace. Pardubice 2011, s. 67–75.