Liturgické hry velikonoční

Z Encyklopedie knihy

Jádrem velikonočních liturgických her se stal tropus Quem queritis z introitu ranní velikonoční mše Resurrexi (10. století, asi Sankt Gallen), který se mohl dramaticky více rozvinout po přesunutí na konec matutina před Te Deum a po rozdělení pěveckých rolí několika osobám. Melodie velikonočních her vycházely z příslušných chorálních vzorů, doplněny o mladší složky (např. cantiones). Narůstal počet scén, které byly variabilní a měnily se podle místních zvyklostí, pod vlivem snah o dramatizaci a laicizaci her. V českém prostředí se např. těšila oblibě scéna s andělem, který se obrací k ženám (antifona Quem queritis, o tremulae mulieres), s dalšími typickými antifonami, apoštolskou scénou a ukazováním pláten. Ve svatojiřských rukopisech jsou zachyceny i další varianty, se scénou Marie Magdaleny a zmrtvýchvstalého Krista, se zárodkem mastičkářského výstupu, scénami emauzských učedníků, Vzkříšení a Sestoupení do pekel atd.

Z liturgických velikonočních her pochází plankt (planctus) Panny Marie. Rozvíjel se v klášteře sv. Jiří nejprve jako pláč Marie Magdaleny, pak pláč tří Marií a nakonec jako pláč Panny Marie, zpívaný v českém jazyce (14. století).

Na našem území je starší typ velikonočních her zachycen v misálu Národního muzea XIV D 12 (hlavní část z 12. století), který patrně náležel některému farnímu kostelu, dále např. v breviáři KNM XV A 10, v antifonáři NK ČR I D 20 nebo procesionálu NK ČR XIV D 21. Rukopisy z 12. – 14. století z kláštera benediktinek u Sv. Jiří na Pražském hradě bohatě dokumentují zvláště variantu velikonočních her o třech scénách. Latinsko-české velikonoční hry jsou doloženy např. v tzv. Klementinském sborníku z 16. století (NK ČR XVII E 1) nebo rukopisu KNM I F 43 (15. stol.).

Lit.: LIPPHARDT, W.: Lateinische Osterfeiern und Osterspiele. Bd. 1-9, Berlin – New York 1975-1990. LEWAŇSKI, J.: Dramat i dramatyzacje liturgiczne v średniowieczu polskim. Musica medii aevi I, Kraków 1965, s. 96-174. MIAZGA, Tadeusz: Die Gesänge zur Osterprozession in den handschriftlichen Überlieferungen vom 10. bis zum 19. Jahrhundert. Graz, 1979. PLOCEK, V.: Melodie velikonočních her ze středověkých pramenů v Čechách. Praha 1989. VOZKOVÁ, J.: Liturgické hry. Harmonie 8/2002.

Autor hesla: Dagmar.stefancova