Matouš Konečný

Z Encyklopedie knihy

Matouš Konečný (snad též MK, 1569-1622) literárně činný bratrský kněz působící od roku 1609 jako biskup. Patrně mu patří monogram MK s kotvou a novozákonní devízou „Anchora animae spes“ (kotva duše naděje). Monogram je vedle jiných iniciál (Jiří Erastus, Jan Lanecius a Matěj Cyrus) součástí kolektivního kralického signetu v kancionálu Písně duchovní evangelistské (Kralice 1615 a Kralice 1618). Konečnému bývá, ovšem s nejistotou, někdy připisováno také písmeno C v kolektivním monogramu CEILM (pravděpodobnější se zdá být výklad na Matěje Cyra). Již vůbec není jisté, zda Konečnému lze připsat i opačné pořadí monogramu KM.


Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; CHALOUPKA, J.: Některé prvky grafické úpravy kralických tisků. Časopis Moravského muzea 65 (vědy společenské), 1980, s. 67-80; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139.

Lex.: JIREČEK 1. 383-384. = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.