Nakladatelská a knihkupecká nabídka

Z Encyklopedie knihy

Knihkupecká nabídka Jakuba Strassmanna (Brno ca 1786–1788). Strassmann, Jakub: Verzeichniß sämtlicher Bücher und Schriften (Brno, s. t. ca 1786–1788). Titulní strana nabídkové brožury. Antikvariát Meissner (Praha).

Nakladatelská a knihkupecká nabídka (angl. bookseller’s catalogue nebo trade catalogue, fr. catalogue de librairie nebo catalogue de vente, něm. Buchhandelskatalog nebo Verkaufskatalog) důležitý obchodní a reklamní nástroj využívaný od 15. století do současnosti. Nabídky se zpravidla nazývaly Anhang, Ankündigung, Avertissement, Návěští, Ohlášení, Poznamenání, Verzeichnis apod. Cílem těchto nabídek bylo upozornit na skladové zásoby tiskaře, nakladatele, knihkupce či knihvazače, anebo informovat o chystaném vydání, a získat tak případné subskribenty.

Z hlediska formy vydání i následné distribuce rozlišujeme několik typů nabídek. Geneticky nejstarší je jednolistové (plakátové) upozornění na vytištěnou publikaci, které se vylepovalo či vyvěšovalo na veřejných místech. S jednolistovým návěštím se lze setkat ještě v 18. a 19. století. Mladším typem je vícelistový seznam, rozšiřovaný v zahraničí od druhé poloviny 16. století formou nabídkového příležitostného tisku. O sto let později bývaly seznamy přivazovány k závěrečným rámcovým částem knih a od 18. století také přitiskovány na zadní stranu knižních obálek (poněvadž posledně jmenovaný typ nemusel být umístěn v celém nákladu, stávají se přítisky nabídek jedním z distinktivních rysů vydání variantního). V 18. století se nabídky realizovaly též prostřednictvím placených časopiseckých a novinových inzerátů. Dle množství zboží pak rozeznáváme oznámení týkající se jediné publikace, anebo celého souboru titulů, často kumulovaného do speciálních oborových nabídek (odborná literatura, hudebniny, volná grafika, kartografie aj.).

V rámci státní regulace knižního obchodu bylo uveřejňování nabídek od poloviny 18. století povinné a prodejcům knih se zakazovalo dovážet a distribuovat zboží v tištěném či psaném nabídkovém katalogu neuvedené (Čechy poprvé 1751). Jednotlivé položky katalogů bývaly opatřeny prodejními cenami. Seznamy se tak spolu s obdobně strukturovanými tiskařskými konsignacemi dnes staly důležitým pramenem zejména pro literární historii a dějiny knižního obchodu (kupříkladu z hlediska skladového sortimentu, udávaných cen knižního zboží a obrátky zásob). Vedle toho slouží často jako jediný doklad exemplářem nedochované edice. Seznamy napomáhají retrospektivní bibliografii i jinak, např. jako korektiv nesprávného vročení díla.

Z evropského knihtisku před rokem 1500 známe na padesát různých jednolistových nabídek knižního zboží. Nejstarší z Německa jsou spjaty se jmény prvotiskařů Johanna Mentelina (poprvé 1469), Petera Schöffera st. (poprvé 1470), Günthera Zainera (poprvé ca 1471), Johanna Bämlera (poprvé 1473) či Antona Sorga (poprvé ca 1483) aj. Známým pořadatelem katalogů byl Henning Grosse st., který pod názvem Catalogus novus omnium librorum, qui nundinis vernalibus Francofurti ad Moenum et Lipsiae anno 1595 celebratis (Leipzig 1595) uspořádal nejstarší kumulativní nabídku lipského veletrhu. Takto založenou tradici pak Grosseho podnik rozvíjel až do poloviny 18. století.

Wickhartův tisk se zápovědí patisku a s knihkupeckým avizem (Praha 1704). Zbraň proti zbrani, to jest Potřebná pobožnost k ukrocení božské spravedlnosti v těchto nebezpečných válečných časech (Praha, Tiskárna arcibiskupská, fa. Wolfgang Wickhart 1704). Titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BU VII 32/12.

První doklad u nás přináší reklama na Baumgartenův tisk polemického díla Heinricha Institorise Sanctae Romanae ecclesiae fidei defensionis clippeum adversus Valdensium seu Pickardorum heresim (Olomouc 1501). Oznámení je z úsporných důvodů přitištěno na rub některých exemplářů odpustkového listu papežského legáta Petra Isvaliese Litterae indulgentiarum pro defensione catholicae fidei contra Turcos concessarum (Olomouc 1501). Vlastník Baumgartenem tištěného odpustkového listu s připojeným oznámením dnes bohužel znám není. Víme pouze, že v dvacátých letech 20. století byl list nabízen v Gilhoferově vídeňské aukci. Pokud víme, z mladší doby se nabídky českých a moravských tiskařů, nakladatelů a knihkupců také nedochovaly. O některých jsme však zpraveni alespoň díky archivně chované korespondenci. To je případ katalogu knihkupectví při pražské Tiskárně jezuitské z počátku roku 1678. Katalog obsahoval na 900 titulů knih vyrobených jak ve vlastní dílně, tak v zahraničí. Velmi početný vzorek německé, rakouské a nizozemské produkce získali jezuité výměnou. Reprezentativní sortiment nabízený za téměř dampingové ceny vytvořil v Praze nebývalou konkurenci, jíž ostatní tiskaři, knihkupci a knihvazači hodlali čelit žalobou.

Sporadicky dochované katalogy pocházejí až z konce 17. století, např. Kašpar Zachariáš Wussin Catalogus librorum, qui apud Casparum Zachariam Wussin Pragae venales praestant (Praha 1697). V hojnějším počtu nabídky přicházejí od počátku 18. století, např. knihkupectví pražské Tiskárny jezuitské vydalo Poznamenání českých kněh, které se vynacházejí v Impressí akademické koleje Tovaryšstva Ježíšového v Praze blíž Mostu (Praha 1700?). Nadační fond Dědictví sv. Václava připravil Poznamenání kněh, který se při Dědictví svatého Vácslava v Koleji Tovaryšstva Ježíšova svatého Ignácia v Novém Městě pražském i s jejich cenou nacházejí (Praha po 1739). V druhé polovině 18. století hojně vydávali vícelistové tištěné katalogy Mangoldové, Wolfgang Gerle, Václav Matěj Kramerius, Jan Ferdinand Nepomuk Schönfeld, Kašpar Widtmann aj.

Typem jednolistové nabídky oznamující knižní novinku na trhu je Zpráva českému národu Antonína Josefa Zímy (Praha 1789), v níž se uvádí, že „dnes 26. června v knihtiskárně Jana Tomáše Höchenbergra na Malé Straně dohotovena a za 12 kr. k dostání jest na čistém bílém papíru jakož i na jiném za 10 kr. česká komedie pod tímto nápisem: Oldřich a Božena. Vlastenská původní činohra v pěti jednáních“. Jan Hýbl v příručce Nový tolerancí posel pro katolíky i evangelisty aneb Národní kalendář … na rok 1818 (Praha 1817?) otiskl „Návěští o nově vycházejícím spisu Rozmanitostí“, v němž naopak informoval, že „s koncem roku 1817 vyjde spisu toho desátý svazek na světlo. Hlavní obsah těchto neurčitě běžících svazků jest následující: … Cena každého svazku jest na 42 kr. s vazbou ustanovena a jsou k dostání v Arcibiskupské impresí v Seminarium na Starém Městě, pak v České expedicí v Dominikánské ulici Nře. 232. Do těch míst žádají se také P. P. vlastenci uctivě, aby své věcné přídavky zapečetěné pod mým nápisem franco zasílati ráčili. S počátkem budoucího roku 1818 bude každý měsíc jeden svazek vycházeti, o čemž obšírné návěští v svazku 1. toho samého spisu další zprávu dá“.Lit.: BEZDĚK, K.: Nesprávná vročení obrozenských tisků. In: Docentu PhDr. Františku Horákovi k šedesátinám (red. Bl. Kovář). Praha 1971, s. 10-13; BOLDAN, K.: Bamberské vydání Olomouckého a Pražského misálu (1488 a 1489). In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999. Počátky v dějinách knihtisku. Sborník z 8. odborné konference Olomouc, 20.-21. října 1999 (red. A. Hynková). Brno 1999, s. 13-20; BOLDAN, K.: K exempláři nakladatelského katalogu Günthera Zainera z roku 1476 v Národní knihovně v Praze. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 8. Praha 1991, s. 51-58; BORSA, G.: Eine gedruckte Venediger Buchführeranzeige um das Jahr 1476. Gutenberg-Jahrbuch 1961, s. 43-48; BURGER, K. (ed.): Buchhändleranzeigen des 15. Jahrhunderts in getreuer Nachbildung. Leipzig 1907; ENGELSING, R. (ed.): Deutsche Bücherplakate des 17. Jahrhunderts. Wiesbaden 1971; GEBAUER, H. D.: Bücherauktionen in Deutschland im 17. Jahrhundert. Bonn 1981; HLAVÁČEK, I.: Pronikání cizích prvotisků do českých knihoven v 15. století. In: Knihtisk a Univerzita Karlova (red. L. Vebr). Praha 1972, s. 67-95; KÁBRT, J.: Základy české obrozenské bibliografie. Od sedmdesátých let 18. století do dvacátých let 19. století. Praha 1967; KNEIDL, P.: Pražský knihkupec Johann Friedrich Rüdiger a jeho nabídka knih v roce 1748. Knihy a dějiny 2/1, 1995, s. 1-6; KOLDOVÁ, M.: Jezuitská tiskárna v Praze (1635-1773) na základě archivních pramenů ze Státního ústředního archivu. Praha 2003 (diplomová práce uložená na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze); RICHTER, G.: Bibliographische Beiträge zur Geschichte buchhändlerischer Kataloge im 16. und 17. Jahrhundert. Festschrift für Hans Widmann zum 65. Geburtstag (hrsg. von Alfred Świerk). Stuttgart 1974, s. 183-229; RICHTER, G.: Verlegerplakate des 16. und 17. Jahrhunderts bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Wiesbaden 1965; RUDNICKA, J.: Bibliografia katalogów księgarskich wydanych w Polsce do końca wieku XVIII. Warszawa 1975; SCHOTTENLOHER, K.: Eine Buchanzeige des Olmützer Buchdruckers Konrad Baumgarten aus dem Jahre 1501. München 1927; ŠIMEČEK, Zd.: Geschichte des Buchhandels in Tschechien und in der Slowakei. Wiesbaden 2002; ŠIMEČEK, Zd.: Některé otázky knižního obchodu v Praze 18. století. Documenta Pragensia 10/2, 1990, s. 315-326; THON, J.: Distribuce knih v době obrozenské. Slovesná věda 4, 1952, s. 213-222; THON, J.: Knihkupecké a nakladatelské katalogy Jana Hostivíta Pospíšila. Sborník Národního muzea v Praze C 16/3. Praha 1966, s. 73-86; THON, J.: Nakladatelská svépomoc Jana Evang. Purkyně. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 2. Praha 1967, s. 235-249; VIDMANOVÁ, St.: Pražští knihkupci a nakladatelé v druhé polovině 18. století. Vědecké informace ZK ČSAV 3, 1975, s. 43-53; VOBR, J.: Neznámá olomoucká odpustková listina z roku 1501. In: Docentu PhDr. Františku Horákovi k šedesátinám (red. Bl. Kovář). Praha 1971, s. 23-32; VOLF, J.: Nakladatelský seznam Svatováclavského dědictví. Časopis Národního muzea 110, 1936, s. 297-300; VORDERSTERMANN, J.: Eine neue Augsburger Bücheranzeige aus der Mitte der achtziger Jahre des 15. Jahrhunderts. Gutenberg-Jahrbuch 1980, s. 44-50; VOULLIÉME, E.: Nachträge zu den Buchhändleranzeigen des 15. Jahrhunderts. Wiegendrucke und Handschriften (Festgabe K. Häbler). Leipzig 1919, s. 18-44.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.