Opis

Z Encyklopedie knihy

Opis (opisování) je způsobem rozmnožování rukopisných textů, zároveň se tak označuje i výsledek (kopie). Mohl být prováděn samostatným opisem předlohy, nebo podle diktátu. Opis z předlohy byl téměř výlučně využíván v raném středověku; pro opis podle diktátu, který umožňoval z jedné předlohy vytvářet prací více písařů větší množství opisů, se vytvářejí podmínky zejména ve středověku pozdním. 

Každý ze způsobů opisování může výskytem typických chyb napovědět, jak daná kopie vznikla. Opisu z předlohy nasvědčuje např. vypuštění textu mezi dvěma stejnými slovy nebo naopak jeho zdvojení, chybné rozvedení zkratek, které byly písaři málo srozumitelné, eventuálně další jevy, kdy písař předlohu pouze graficky kopíroval, aniž by jí plně rozuměl (kupř. u písmen alfabety). V opisu podle diktátu se spíše vyskytují záměny podobně znějících slov. Diktování textu se v kolofonech může označovat jako pronunciacio, záznam diktovaného textu jako reportacio (ale užití tohoto termínu je širší, může znamenat rovněž výpisky nebo písemné záznamy přednášek).

Autor hesla: Michal.dragoun