Procesionál

Z Encyklopedie knihy

Processionale, liber processionalis, processionarium (lat.), processional (angl.), procesionále (čes.)

Procesí – průvody hrají důležitou roli v různých náboženstvích a rituálech. Hovoříme-li se o procesionálu jako liturgické knize římskokatolické církve, máme na mysli souhrn textů a zpěvů k procesím, předepsaných nižšímu kléru. Průvody se konaly jak v rámci liturgie, tak mimo ni, např. na Květnou neděli (průvod s ratolestmi napodoboval událost popsanou v bibli), na Velký pátek při uctívání kříže, na slavnost Těla a Krve Páně, ale také jako procesí prosebná či děkovná. Hudební náplň procesí tvořily především gregoriánské antifony, responsoria a hymny: například antifona Lumen ad revelationem ze svátku Uvedení Páně do chrámu, responsorium Circumdederunt me z obřadů Květné neděle nebo velikonoční hymnus Salve festa dies. Nesamostatně byly procesní texty a zpěvy součástí liturgických knih zvaných rituál (Agenda atd.), jednotlivé antifony mohly být zapsány v antifonářích, texty v graduálech či breviářích. Nejstarší známé procesionály se objevují od 12. století. Průběh procesí a přesné složení textů i zpěvů ovlivňovaly lokální tradice a rozdíly mezi diecézním (sekulárním) a monastickým ritem.

Početný soubor procesionálů, uložených v Národní knihovně v Praze, pochází z ženského kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Tyto prameny z 13. – 14. století obsahují procesní antifony a responsoria pro svátky z temporálu i sanktorálu, velikonoční hry, tropy, sekvence a latinské písně – cantiones. V procesionálu NK VI G 15 se nacházejí nejstarší česky psané posměšné charakteristiky. 

Lit.: MODRÁKOVÁ, R.: Středověké rukopisy v soukromém vlastnictví benediktinek z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. In: Knihy v proměnách času. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Ed. J. Radimská, České Budějovice 2015; MRÁČKOVÁ, V.: Chorální notace v pramenech kláštera sv. Jiří v Praze. Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hudební vědy, Praha 2008; PLOCEK, V.: Melodie velikonočních her ze středověkých pramenů v Čechách. Praha 1989; RATAJ, M.: Liturgie Květné neděle v českých chorálních pramenech. Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1999.

Autor hesla: Dagmar.stefancova