Reklamní verše

Z Encyklopedie knihy

Reklamní verše propagační textová složka titulní strany či rámcových částí knihy koncipovaná dle literárních a společenských konvencí. Verše stylisticky souvisely s explicity středověkých rukopisů i nejstarších prvotisků.

Prvním českým tiskařem, který užil tuto formu propagace, byl Mikuláš Konáč z Hodiškova, např. pod xylografovaným věcným názvem Smlúva všech tří stavuo svatováclavského sněmu ve dsky vložená (Praha 1517) čteme: „Ktož miluješ řád, pokoj, lásku, svornost, || dobrému si rád, obmýšléš spravedlnost, || sem rychle přistup, to dobře sobě kup, || v tom nebývaj skup“. Na rubu titulního listu konverzační příručky Ondřeje Klatovského z Dalmanhorstu pojmenované Knížka v českém a německém jazyku složená, kterak by Čech německy a Němec česky čísti, psáti i mluviti učiti se měl (Praha 1540) je otištěn jiný typ oslovení: „Kdož žádá řeči německé, || buďto Němec také české, || v těchto Knížkách o tom najde, || kdož toho žádostiv bude, || mládencuom k užitku psaná || a k jich poctivosti vydaná, || závistivý otejdi pryč, || ty zde sobě nenajdeš nic“. Dle německé předlohy Cyriaca Schnauße rýmoval i český překladatel na novinovém letáku Pasquillus. Noviny o čertu a papeži, dvou sobě věrných a sestoupených tovaryších, a jejich o nynějších příbězích společném rozmlouvání (Wittenberg? 1547): „Milí křesťané, kupujte a čtěte mne duověrně, || shledáte, že těch peněz za mne nedáte marně. || Jestliže v této věci nebudu pravdy vypravovati, || můžte mne z toho třebas před papežem obžalovati“. Čtyřverší umístěné pod titulním dřevořezem díla Slabikář český a jiní křesťanského náboženství počátkové (Praha 1613) představuje pozdní, ale funkčně zdůvodnitelné napomenutí: „Učiž se rád, žáčku milý, || vzejdeš vzhůru jako křídly. || Uměním oslaven budeš, || potom v slávu Boha vejdeš“.

Topos oslovení čtenáře se na titulní straně či před začátkem vlastního díla sporadicky udržoval až do 17. století, v reedicích i později. Ještě Jiří Vojtěch Kyncl v novém vydání skladby Pamphilia Gengenbacha (nikoli Jörga Wickrama, jak se nesprávně uvádí) Věk člověka, pěkná duchovní hra o desaterém věku života lidského (Kutná Hora 1723) ponechal na titulní straně starou Mouřenínovu čtyřveršovou upoutávku „Přečti mne, člověče, nestejskej sobě, || tuto najdeš, zřetedlně pravím tobě, || kterak každý věk světa následuje || a více jej nežli Boha miluje“.


Lit.: TOBOLKA, Zd. V.: Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor. Praha 1949.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.