Samuel Silvestr

Z Encyklopedie knihy

Samuel Silvestr (vlastním jménem Poláček?, též SS, SSH, Sylvestr, zemř. 1605) bratrský kněz prozatím neznámého původu, naznačeného v jednom z monogramů jen iniciálou H. Nejprve byl pomocníkem a od roku 1596 nástupcem Zachariáše Solína ve správě kralického sboru i v Tiskárně bratrské, kde ho vystřídal Václav Elam.

Monogram SS se nachází na vinětě s dvouuchou vázou a třemi liliemi v Písních duchovních evangelistských (Kralice 1598) a v Biblí české díl šestý, totiž Nový zákon (druhé vydání Kralice 1601). Spolu s dalšími iniciálami (IB, Zachariáš Ariston, Jan Lanecius, Jakub Narcis, Bartoloměj Němčanský a Václav Elam) se nachází též na ornamentálním dřevořezu v díle Písničky duchovní v nově vydané (Kralice 1602). Monogram SSH přichází opět v Novém zákoně 1601, a to ve středu šesticípé viněty nad drobnou vázou se třemi květinami (karafiáty?).

Mirjam Bohatcová iniciály SS připisuje s otazníkem předčasně zesnulému biskupu jednoty Samuelovi Sušickému (zemř. 1599). Josef Jireček patrně z monogramu SSH usoudil, že kněz Sušický byl „nepochybně Horažďovičan“.


Lit.: DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; FIALOVÁ, Vl.: Bratrské tisky, jejich impresoři a nález liter v Kralicích. In: Knihtisk a Univerzita Karlova (red. L. Vebr). Praha 1972, s. 99-145; CHALOUPKA, J.: Některé prvky grafické úpravy kralických tisků. Časopis Moravského muzea 65 (vědy společenské), 1980, s. 67-80; VÁVRA, I.: Emblémy, monogramy, značky a znaky v tiscích ivančických a kralických. Listy filologické 83, 1960, s. 152-161, 286-292 a 84, 1961, s. 131-139; VÁVRA, I.: Kralická tiskárna, tiskaři a jejich dílo. In: Kralice (red. Vl. Fialová). Brno 1959, s. 63-80.

Lex.: JIREČEK 2. 252 (Sušický). = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.