Silueta

Z Encyklopedie knihy

Dlabačova silueta z Schimmelova cyklu (Praha 1801). Schimmel, Ivan Lohelius: Sacri et canonici ordinis praemonstratensium reg. ecclesiae montis Sion canonicorum regularium (Praha, s. t. 1801). Tabule 64 se siluetovým portrétem Bohumíra Jana Dlabače. Empírové dekorace dle kresebných předloh Jana Quirina Jahna ryli buď Jan Karel Balzer, nebo Jan Berka. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FD VI 5.

Silueta (angl. a fr. silhouette, něm. Silhouette nebo Scherenschnitt) zprvu metafora odvozená od francouzského ministra financí Etiènna de Silhouetta (1709-1767) pro pojmenování všeho levného čili „à la Silhouette“, od poslední třetiny 18. století označení stínového obrazu vzniklého nenáročnou zobrazovací technikou, která byla založena na vhodném osvícení objektu, obkreslení stínu a jeho zmenšení. Tímto postupem, známým již archaickým východním kulturám, vznikaly racionalisticky chladné miniatury obličejových profilů, jejichž chudost vyvažovala alespoň umělecká kompozice doprovodného dekoru (klasicistní římsy, rokokové rámovací ovály s mušlemi či empírové festony). Plošně černý portrét na bílém pozadí nacházel uplatnění jak ve volné grafice (zejména litografie), tak v knižním umění (do 40. let 19. století na litografovaných frontispisech). Pražský premonstrát Lohelius Ivan Schimmel je autorem cyklu Sacri et canonici ordinis praemonstratensium reg. ecclesiae montis Sion canonicorum regularium (později dotištěná titulní strana s údajem Praha 1801). Cyklus obsahuje 102 portréty, které Schimmel vytříhal z černého papíru. Jednotlivé siluety byly vlepeny do empírových vavřínových věnců kreslených Janem Quirinem Jahnem a rytých Janem Karlem Balzerem, nebo Josefem Berkou. Technika siluetové kresby z volné ruky dala vzniknout zvláštnímu typu černo-bílé obrazové knihy pro děti nazvané Schattenbuch (z něm. Schatten = stín). Popularitu dosáhla především v provedení Karla Hermanna Fröhlicha (1821-1898) či Paula Konewky (1840-1871).


Lit.: ASMANN, J. N.: Portrétní miniatury 17.-19. století. Praha 1996 (výstavní katalog Národní galerie v Praze); BOEHN, M. von: Miniaturen und Silhouetten. Ein Kapitel aus Kulturgeschichte und Kunst. München 1919; BRIEGER, L.: Die Silhouette. München 1921; BUSS, G.: Aus der Blütezeit der Silhouette. Eine kunst- und kulturgeschichtliche Studie. Leipzig 1913; CORSEP, A.: Die Silhouette. Ihre Geschichte, Bedeutung und Verwendung. Leipzig 1909; JIŘÍK, F. X.: Miniatura a drobná podobizna v době empirové a probuzenské v Čechách. Praha 1930; McKECHNIE, S.: British Silhouette. Artists and their Work 1760-1860. London 1978; VOGEL, H.: Bilderbogen, Papiersoldat, Würfelspiel und Lebensrad. Volkstümliche Graphik für Kinder aus fünf Jahrhunderten. Leipzig 1981.

Lex.: BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997, s. 331.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.