Telegdi Miklós

Z Encyklopedie knihy

Telegdi Miklós (1535-1586) slovenský katolický spisovatel, kněz, administrátor ostřihomské arcidiecéze a zakladatel knihtisku v Trnavě. Po nezdařených pokusech arcibiskupa Mikuláše Oláha roku 1558 uzavřel v listopadu 1577 s vídeňským rektorem jezuitské koleje Laurentiem Magiem smlouvu na odkoupení tehdy již nečinné Tiskárny jezuitské ve Vídni. Tiskárnu převezl počátkem roku 1578 do vlastního domu v Trnavě, kde ji jako soukromou živnost s finanční výpomocí ostřihomské kapituly provozoval až do konce života. Stylově zaleželý a technicky již nevyhovující původní typografický materiál obměňoval bohatými nákupy v zahraničí (Frankfurt/M., Vídeň, Lyon). Ze zaměstnanců této první protireformační tiskárny na Slovensku známe 1578-1579 pouze korektora, překladatele a amatérského dřevořezáče Lukáše Péčiho (před 1548-1604) a tiskaře Valentina Otmara (1583?), původem z Augsburku. Císař Rudolf II. privilegiem 1584 tiskárnu ustanovil jako jedinou oficiálně povolenou dílnu v Uhrách. Po Telegdiho smrti na ni vznesla vcelku oprávněné nároky kapitula, do jejíhož majetku se dílna jako trnavská Tiskárna kapitulní v letech 1586-1608 také dostala.

Telegdi projevil vídeňskému Magiovi veřejně vděčnost tím, že již v březnu 1578 coby první tisk vydal jeho Canones seu Leges eorum, qui in sanctissima congregatione B. Mariae semper virginis … instituta est (Trnava 1578). Také následující produkce, z níž dnes známe více než 20 latinských a maďarských titulů, je orientována zcela protireformačně, např. Pietro Ransano Epitome rerum Hungaricarum (Trnava 1579). Tiskárna vydávala mimo liturgickou literaturu též vlastní Telegdiho díla, např. trojdílnou postilu Az Evangeliomoknac (1. díl Wien 1577, 2. až 3. díl Trnava 1578-1580), a Telegdiho překlady, např. Petrus Canisius Catechismus az Keresztyeni tudomannac röuid sommaia (Trnava 1583). Bylo vydáno i několik kalendářů. První z nich (sestavený Peterem Slovaciem na rok 1579) byl vůbec prvním kalendářem nejen na Slovensku, ale i v někdejších Uhrách. Památné je Telegdiho jednolistové ohlášení gregoriánského Calendarium novum iussu S. D. N. Gregorii papae XIII correctum et editum ad annum Domini MDLXXXIII. (Trnava 1583), vydané opožděně až v lednu 1583.


Bibl.: ZELLIGER, A.: Pantheon Tyrnaviense bibliographicam continens recensionem operum typis Tyrnaviensibus aa. 1578-1930. Trnava 1931.

Lit.: HRADNÝ, M. (= RADVÁNI, H.): K dejinám kníhtlačiarstva v Trnave. Trnava 1978; JANKOVIČ, V.: Myšlienka zriadenia tlačiarne v Trnave roku 1558. Historické štúdie 14, 1969, s. 214-216; RADVÁNI, H.: Prehľad trnavských tlačiarní 1577-1950. Martin 1970; ŠTETINA, M.: Trnavské tlačiarne 1578-1968. Bratislava 1970.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 457; CHYBA 275 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; LANG, H. W.: Die Buchdrucker des 15. bis 17. Jahrhunderts in Österreich. Baden-Baden 1972 (Bibliotheca bibliographica Aureliana 42), s. 52; MINÁČ (red.) 6. 38. = MINÁČ, Vl. (a kol.): Slovenský biografický slovník. Sv. 1-6. Martin 1986-1994.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.